توتالایزر فلزی

تماس بگیرید

ویژگی های توتالایزر فلزی

توتالایزرها با قابی فلزی که با یک مکانیزم مکانیکی میزان جریان را اندازه گیری می کند. میزان دقت این توتالایزر 0.1 می باشد.
      شناسه محصول: ISP-0703166، دسته بندی: دیسپنسر سوخت